Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere koop, aanbieding, bestelling, offerte en overeenkomst tussen de klant en SOCOCO B.V gevestigd op Schiemond 20 te Rotterdam, verder te noemen als Sococo, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Sococo goederen bestelt en/of koopt.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Bij het plaatsen van bestelling en/of aanvaarden van een aanbieding aanvaard de klant de algemene voorwaarden.
 5. De algemene voorwaarden van de klant worden nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de beide partijen.

2. Aanvaarding en aanbod bestellingen, offertes, aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes door Sococo, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van de klant er of door feitelijke uitvoering door de klant komt een overeenkomst tot stand.
 2. Indien een product niet (tijdelijk) leverbaar is wordt de klant hier per e-mail over geïnformeerd.
 3. Alle aanduidingen in aanbiedingen, website, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie.
 4. Kennelijke (buitensporige) verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Sococo ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst, bestelling

 1. Levering vindt plaats volgens na acceptatie van de bestelling op de webshop en/of schriftelijke ondertekening. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Sococo gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
 2. De levering van de producten vindt plaats op het aangeleverde adres van de klant. Tenzij schriftelijk anders aangegeven door de klant.
 3. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Sococo steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 4. Onvoorziene omstandigheden, die de levering belemmeren, geven Sococo het recht de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Of de leveringstermijn, in overleg met de klant, te verlengen voor een maximale periode van drie maanden. Onvoorziene omstandigheden zijn onder andere; oorlogen of oproer, natuur geweld, en alle omstandigheden die buiten de beinvloedingssfeer vallen van Sococo.

4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, bezorg- en verzendkosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief bezorg- en verzendkosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd
 2. De in de aanbiedingen van Sococo weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren.

5. Betaling

 1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij ingebreke blijven van de betaling is Sococo gerechtigd om de lopende overeenkomsten per direct te ontbinden.
 2. Sococo heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Sococo aangewezen bank- of girorekening. Sococo heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Sococo bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Sococo voortvloeiende schade.
 4. Sococo is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 5. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Sococo vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 6. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Sococo verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Sococo buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van afnemer om schadevergoeding te vorderen.
 7. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Levering

 1. Indien door Sococo aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
 2. Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Sococo de te leveren producten -naar de keuze van de klant herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
 3. Alle eventuele garantieverplichtingen van Sococo vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Sococo wijzigingen in de geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7. Reclames

 1. Eventuele klachten over een door Sococo geleverd product, dienen terstond door de klant aan Sococo schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen, na levering van de producten, zijn verstreken kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Sococo niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Sococo van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Sococo zijn gecrediteerd.
 3. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Sococo het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
 4. Indien de reclames gegrond zijn dan zal Sococo een billijke schadevergoeding betalen, met een maximum van de factuurwaarde of die een gepaste oplossing bieden.

8. Eigendom

 1. Na aflevering van alle producten zijn alle risico’s voor de klant
 2. Alle door Sococo te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Sococo, zolang de klant enige vordering van Sococo, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
 3. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Sococo tekort schiet of Sococo goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Sococo gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen.

9. Ontbinding en beëindiging

 1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 2. In geval van verzuim van de klant is Sococo gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Sococo verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 3. Sococo is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar.

10. Overmacht

 1. Sococo is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Sococo opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Sococo niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Sococo zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Sococo als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Sococo of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.
 3. Indien Sococo bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

 1. Sococo is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sococo.
 2. Sococo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan koffiemachines waarin producten van Sococo zitten.
 3. De totale aansprakelijkheid van Sococo zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 4. Sococo is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Sococo ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.